Nejčastější
dotazy

Odpovídáme na nejčastěji kladené dotazy

Pojem “osobní bankrot“ se v naší společnosti používá poměrně často, je to však jen lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je určen pro fyzické osoby a po kterém při splnění podmínek dojde k prominutí části dluhů. Více informací k oddlužení naleznete zde.

Výhodou koupě nemovitosti z insolvence je právě skutečnost, že nemovitost kupujete očištěnou od dluhů předchozího vlastníka a nemusíte tak mít obavy, že by se dodatečně jakékoliv dluhy objevily. Při prodeji bude nemovitost zbavena zástavních práv i exekucí.

Ano, možné to je, ale musíte mít buď jinou nemovitost jako zástavu, nebo si sjednat tzv. předhypoteční úvěr (banky tento zřizují naprosto běžně). Na kupované nemovitosti totiž nemůže insolvenční správce nechat zřídit zástavní právo pro Vaši banku a zároveň insolvenční správce musí mít zaplacenou kupní cenu před zahájením přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete online v insolvenčním rejstříku Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.

Návrh na povolení oddlužení můžete podat pouze prostřednictvím akreditované osoby (seznam naleznete zde), advokáta, insolvenčního správce, notáře či exekutora. Celkově byste za podání návrhu na povolení oddlužení neměli zaplatit víc než částku 4.000,- Kč + DPH (6.000,- Kč + DPH v případě manželů). K návrhu musíte doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech za posledních 12 měsíců, přehled majetku, doklady alespoň o 2 dluzích, apod.). Hlavní podmínkou pro vstup do oddlužení je, abyste byli schopni splácet alespoň minimální částku (již od 2.200,- Kč měsíčně). Jakmile podklady předložíte Vámi vybrané osobě, tato za Vás podá návrh soudu a ten posoudí, zda splňujete podmínky pro oddlužení. Více informací k oddlužení naleznete zde.

Doporučujeme obrátit se na místě příslušný Úřad práce, který Vám za splnění určitých podmínek může výplatu (či její část) vyplatit (podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele). V případě, nebude-li to možné, musíte uplatnit svou pohledávku v insolvenčním řízení, a to na formuláři pro Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou. Tento vyplněný a podepsaný formulář pak zašlete insolvenčnímu správci Vašeho zaměstnavatele, kterého zjistíte v insolvenčním rejstříku. 

Svou pohledávku za kamarádem můžete do insolvence přihlásit na formuláři Přihláška pohledávky. Přihlášku pohledávky je nutné insolvenčnímu soudu podat do 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, a to ve dvojím vyhotovení včetně příloh, které Vaši pohledávku prokazují. 

Přihlášku pohledávky můžete měnit libovolně, a to až do uplynutí dvouměsíční lhůty pro přihlášení stanovené v rozhodnutí o úpadku dlužníka. Po uplynutí této lhůty již můžete měnit pouze výši Vámi uplatněné pohledávky.

Jedinou možností, jak se bránit proti popření pohledávky insolvenčním správcem, je podat proti němu žalobu na určení popřené pohledávky k insolvenčnímu soudu. O tomto musíte být v dopise od insolvenčního správce výslovně poučeni. V rámci tohoto sporu pak bude oprávněnost Vaší pohledávky posuzovat soud. Důrazně ale doporučujeme obrátit se ve sporu na právníka, protože žaloba i další jednání se řeší jako klasický soudní spor se všemi formalitami.

Teprve až uplyne 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno Vaše insolvenční řízení, vyškrtne Vás insolvenční soud ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.